1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2.Sprzedający – Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65. Konto bankowe: bank PKO BP – 26 1020 5226 0000 6802 0652 5960.

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego meblefryzjerskie.com

1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod meblefryzjerskie.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6. Towar /Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Inoar Polska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod meblefryzjerskie.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod meblefryzjerskie.com prowadzony jest przez Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) Internet Explorer wwersji 2005 lub nowszej.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu meblefryzjerskie.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczyć jakichkolwiek praw Klient przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.11. Informacja o cenie podawana na Sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości   e-mail, zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.12. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego profuktudo sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się niniejszym Regulaminem.

3.2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

3.3.Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 ,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową meblefryzjerskie.com dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy (jeśli takie występują) oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ”Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.  W przypadku, kiedy Klient przy wyborze płatności „płatność ratalna” otrzyma negatywną decyzję kredytową z Banku zawarta umowa sprzedaży produktów wygasa.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. W przypadku wyboru płatności „płatność ratalna”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam” zostanie przekierowany do kontaktu     z office@meblefryzjerskie.com.

4.12. Zasady składania i rozpatrywania Wniosku kredytowego, jak również zasady udzielania kredytu, w tym okres trwania umowy kredytu, oprocentowanie, całkowity koszt kredytu oraz zasady, uregulowane zostały w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w umowie zawieranej z Bankiem przez Klienta.

4.13. Kupujący wybierając „płatność ratalną” zobowiązany jest do kontaktu mailowego z office@meblefryzjerskie.com w celu złożenia na stronie internetowej Banku, przez pracownika meblefryzjerskie.com, wniosku kredytowego. Po otrzymaniu wniosku kredytowego Bank dokona jego rozpoznania i poinformuje pracownika meblefryzjerskie.com o decyzji kredytowej, który to pracownik niezwłocznie poinformuje Klienta o ww. decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej, Kupujący powinien podjąć wskazane przez pracownika  meblefryzjerskie.com działania, które doprowadzą do zawarcia umowy kredytu. W przypadku decyzji odmownej Banku w terminie do 3 dni zawarta umowa sprzedaży produktów wygasa.

 1. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu meblefryzjerskie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT. W przypadku towarów zamówionych „na zamówienie” paragon lub faktura zostanie wysłana drogo mailową.

 1. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w euro (EUR) i nie zawierają podatku VAT.

6.2. W przypadku wystąpienia Klienta o wniosek kredytowy kwota zamówienia w walucie euro (EUR) przeliczana jest na polskie złote (PLN) zgodnie ze średnim kursem NBP na dzień składania wniosku kredytowego.

6.3. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty :

 1. a) przelewem tradycyjny na numer konta bankowego 26 1020 5226 0000 6802 0652 5960,
 2. b) płatnością drogą elektroniczną,
 3. c) płatnością przy odbiorze (nie dotyczy towarów „na zamówienie”)
 4. d) płatnością ratalną

6.3. Z wyjątkiem, gdy Kupujący wybrał formę płatności „płatność ratalna”, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał płatność za pobraniem, wówczas należy dokonać jej przy odbiorze.

6.4. W przypadku zakupu asortymentu „na zamówienie” konieczne jest dokonanie wpłaty zadatku 50 % wartości brutto zamówienia na nr konta bankowego 26 1020 5226 0000 6802 0652 5960. Procedura realizacji zostanie włączona w momencie zaksięgowania kwoty odpowiadającej 50% wartości brutto zamówienia. Drugie 50% wartości brutto zamówienia należy wpłacić przed realizacją dostawy. W tym przypadku Klient zostanie poinformowany drogą mailową przez office@meblefryzjerskie.com.

6.5. W przypadku zakupu asortymentu „na zamówienie” w wybranej „płatności ratalnej” nastąpi wpłata 100% wartości brutto zamówienia na nr konta bankowego 26 1020 5226 0000 6802 0652 5960 przed jego realizacją.

6.6. W przypadku wykonania umowy zadatek wliczany jest na poczet zamówienia Klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1.Klient będący Konsumentem zgodnie z ustawą, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego                 w szczególności z wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 20 dni kalendarzowych od daty zakupu towaru, czyli otrzymania wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji , po której dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

7.2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@meblefryzjerskie.com.

7.3. Formularz zwrotu – odstąpienia od umowy – dostępny jest na naszej stronie internetowej i jest udostępniony w formie umożliwiającej jej pobranie i wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą,      a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

7.4. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż             w terminie 14 dni kalendarzowych  od dnia otrzymania oświadczenia  Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do sklepu internetowego Sprzedającego.

7.5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient. W przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego na który zostanie zwrócona należność.

7.6. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia,      w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przez jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu internetowego.

7.7 Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży     w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania towaru     z powrotem z powrotem.

7.8. Zwracany Towar przez Klienta powinen zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami jak i dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres ul. Szybka 1f/A, 50-421 Wrocław.

7.9. Zgodnie z art. 38 ustawy – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu między innymi do umów:

 1. Świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
 2. W której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy , które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Świadczenia usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

7.10. Powyższe dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonany w oparciu o umowę sprzedaży kupnie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

VIII. Reklamacje

8.1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu umowy sprzedaży względem Klientów nie będących Konsumentami:

 1. Z tytułu wad fizycznych lub prawnych towaru na podstawie przepisu 558 par.1 Kodeksu Cywilnego jest całkowicie wyłączona,
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości zamówienia
 3. Nie dotyczy działań lub zaniechań podmiotów trzecich, w tym dostawców, kurierów lub innych za których działania lub zaniechania Sprzedający nie odpowiada,
 4. W zakresie korzyści i ciężarów wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem tego rodzaju. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika, w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od momentu przyjęcia Towaru do przewozu, aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.2. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu tj. pkt. VIII „Reklamacje” w ust. 8.1. b) i następne postanowienia dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu ustawy, a także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w sklepie internetowym. Dla celów niniejszego pkt. VIII pod pojęciem „Klient” należy rozumieć wyłącznie Konsumenta, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym ustępie.

8.3. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych przepisami Ustawy oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

8.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili;

8.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

8.6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa;

8.7. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, dostępnego na stronie internetowej www.meblefryzjerskie.com, odesłać wypełniony formularz wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: ul. Szybka 1f/A, 50-421 Wrocław,

8.8. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta email;

8.9. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji;

8.10. Klient, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.11. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

8.12. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

8.13. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
 2. Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 8.5;
 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8.14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

8.15. Sprzedający zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

8.16.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

8.17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

8.18.  W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na swój koszt. Sprzedający zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

8.19. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.20. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.