I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego meblefryzjerskie.com

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod meblefryzjerskie.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Inoar Polska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod meblefryzjerskie.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod meblefryzjerskie.com prowadzony jest przez Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) Internet Explorer w wersji 2005 lub nowszej.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu meblefryzjerskie.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 ,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową meblefryzjerskie.pl dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ”Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. W przypadku, kiedy Klient przy wyborze płatności „płatność ratalna” otrzyma negatywną decyzję kredytową z Banku zawarta umowa sprzedaży produktów wygasa.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. W przypadku wyboru płatności „płatność ratalna”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam” zostanie przekierowany do kontaktu z office@meblefryzjerskie.com.

4.12. Zasady składania i rozpatrywania Wniosku kredytowego, jak również zasady udzielania kredytu, w tym okres trwania umowy kredytu, oprocentowanie, całkowity koszt kredytu oraz zasady, uregulowane zostały w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w umowie zawieranej z Bankiem przez Klienta.

4.13. Kupujący wybierając „płatność ratalną” zobowiązany jest do kontaktu mailowego z office@meblefryzjerskie.com w celu złożenia na stronie internetowej Banku, przez pracownika meblefryzjerskie.com, wniosku kredytowego. Po otrzymaniu wniosku kredytowego Bank dokona jego rozpoznania i poinformuje pracownika meblefryzjerskie.com o decyzji kredytowej, który to pracownik niezwłocznie poinformuje Klienta o ww. decyzji. W przypadku decyzji pozytywnej, Kupujący powinien podjąć wskazane przez pracownika meblefryzjerskie.com działania, które doprowadzą do zawarcia umowy kredytu. W przypadku decyzji odmownej Banku w terminie do 3 dni zawarta umowa sprzedaży produktów wygasa.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu meblefryzjerskie.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT. W przypadku towarów zamówionych „na zamówienie” paragon lub faktura zostanie wysłana drogo mailową.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w euro (EUR) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. W przypadku wystąpienia Klienta o wniosek kredytowy kwota zamówienia w walucie euro (EUR) przeliczana jest na polskie złote (PLN) zgodnie ze średnim kursem NBP na dzień składania wniosku kredytowego.

6.3. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty :

 1. przelewem tradycyjny na numer konta bankowego 26 1020 5226 0000 6802 0652 5960,
 2. płatnością drogą elektroniczną,
 3. płatność ratalna

6.3. Z wyjątkiem, gdy Kupujący wybrał formę płatności „płatność ratalna”, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał płatność za pobraniem, wówczas należy dokonać jej przy odbiorze.

6.4. W przypadku zakupu asortymentu „na zamówienie” konieczne jest dokonanie wpłaty zadatku 50 % wartości brutto zamówienia na nr konta bankowego 26 1020 5226 0000 6802 0652 5960. Procedura realizacji zostanie włączona w momencie zaksięgowania kwoty odpowiadającej 50% wartości brutto zamówienia. Drugie 50% wartości brutto zamówienia należy wpłacić przed realizacją dostawy. W tym przypadku Klient zostanie poinformowany drogą mailową przez office@meblefryzjerskie.com.

6.5. W przypadku zakupu asortymentu „na zamówienie” w wybranej „płatności ratalnej” nastąpi wpłata 100% wartości brutto zamówienia na nr konta bankowego 26 1020 5226 0000 6802 0652 5960 przed jego realizacją.

6.6. W przypadku wykonania umowy zadatek wliczany jest na poczet zamówienia Klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] na prośbę klienta może przedstawić ofertę odbioru zwracanych rzeczy. W przypadku akceptacji przez Klienta, Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65, odbierze zwracane rzeczy od Klienta, a Klient zapłaci za tę usługę kwotę wskazaną przez [Podmiot prowadzący sklep internetowy] w zaakceptowanej przez Klienta ofercie.
Zwrot płatności za zwracany towar zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki otrzymaliśmy zapłatę. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia:

 1. jest rzecz wyprodukowana nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, „na zamówienie”
 2. o świadczenie usług, jeżeli Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65, utraci prawo do odstąpienia od umowy,

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres office@meblefryzjerskie.com. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez wskazany okres.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić [podmiot prowadzący sklep internetowy] o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres office@meblefryzjerskie.com.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie będzie możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy].

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.