Warunki gwarancji

1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.
3. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu reklamowanego produktu oraz odpowiednio wypełniony formularza reklamacyjny.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady.
5. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi w drodze mailowej Sprzedającego. Adres mailowy: office@meblefryzjerskie.com.
6. Za prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do mebla oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący, chyba, że Kupujący zdecyduje się na usługę montażu oferowaną przez Sprzedającego, która stanowi dodatkowy koszt. Wycena montażu zostanie przygotowana przez office@meblefryzjerskie.com w oparciu o zapytanie mailowe Kupującego.
7. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta Kupujący będzie powiadomiony mailowo przez office@meblefryzjerskie.com.
8. po zgłoszeniu reklamacji w przypadku, gdy Gwarant nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, uznaje się reklamację za zasadną.
9. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.
10. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.
11. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez naprawę dosłanie do elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta lub Sprzedawcy.
12. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia – a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Kupującego lub osobę trzecią, bądź towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego, a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca potrąci równowartość uszkodzonych lub brakujących elementów oraz kosztów ich wymiany.
13. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant lub Sprzedawca.
14. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
15. Gwarancja nie obejmuje:
a) Wad powstałych w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu.
b) Wad powstałych w wyniku zalania wodą lub innymi cieczami, niewłaściwej pielęgnacji i konserwacji lub jej braku.
c) Wad powstałych w wyniku niewłaściwego przewozu i magazynowania.
d) Uszkodzeń mechanicznych takich jak zarysowania, pęknięcia, otarcia, obicia, wygięcia itp.
e) Wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu (nie wliczając osoby wykonującej montaż dedykowanej przez meblefryzjerskie.com).
f) Wad powstałych w wyniku naturalnego użytkowania np. zmiany wywołane przez wilgoć, czy zmiany w kolorystyce wywołane długim oddziaływaniem światła.
g) Wad powstałych w wyniku modyfikacji produktu lub ingerencji Klienta lub na jego zlecenie.
h) Szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.
i) Zapachu poszczególnych komponentów produktu, zwłaszcza w pierwszym okresie jego użytkowania.
j) W przypadku materiałów obiciowych: dopuszczalnych fałd w materiale obiciowym. Dotyczy fałd powstałych w trakcie codziennego użytkowania, podczas przeciętnej eksploatacji, będących następstwem upływu czasu i używalności, czyli rozciągania, marszczenia, przecierania się na szwach i w miejscach najintensywniej użytkowanych.
k) Różnic w usłojeniu blatów drewnianych oraz z oklein imitujących drewno,
l) Wad nieistotnych, które nie obniżają jakości oraz trwałości produktu np. niewielkie zarysowania, odpryski, uszkodzenia na elementach niewidocznych po montażu, opadanie frontów w wyniku użytkowania.
ł) Wad, z powodu których została obniżona cena przy sprzedaży produktów.
17. Kompletność zamówionych produktów pod względem ilościowym oraz wszelkie elementy szklane, lustrzane należy sprawdzić przy odbiorze produktów.
18. Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń opakowania kartonowego) należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty dostawy. W takim przypadku Kupujący powinien zachować i okazać na żądanie Sprzedającego oryginalne opakowanie, w celu wykluczenia ewentualnych szkód transportowych pod rygorem odmowy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
19. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie. Koszt usługi zostanie wyceniony przez ofiice@meblefryzjerskie.com na podstawie przesłanych szczegółowych informacji przez Kupującego (dotyczy Wad, które Sprzedawca jest w stanie usunąć).
20. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.
21. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, czy też w innych przypadkach uwarunkowanych technologicznie, termin, o którym mowa w punkcie 20, może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni.