REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy/Gwaranta względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę prawną (rękojmia) lub fizyczną są określone przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami K.C.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

1. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny.

2. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę/Gwaranta.

Sprzedawca/ Gwarant ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy/ Gwaranta w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca/ Gwarant uznał reklamację za uzasadnioną.

[Podmiot prowadzący sklep internetowy] nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez wskazany okres.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres office@meblefryzjerskie.com.

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient który zawarł umowę sprzedaży ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru [Podmiot prowadzący sklep internetowy] na prośbę Kienta może przedstawić ofertę odbioru zwracanych rzeczy. W przypadku akceptacji przez Klienta, Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65, odbierze zwracane rzeczy od Klienta, a Klient zapłaci za tę usługę kwotę wskazaną przez [Podmiot prowadzący sklep internetowy] w zaakceptowanej przez Klienta ofercie.

Zwrot płatności za zwracany towar zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki otrzymaliśmy zapłatę. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia:

a. jest rzecz wyprodukowana nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, „na zamówienie”

b. o świadczenie usług, jeżeli Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65 wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Carlo Biani, Wojciech Krupski, Pawia 14 a/10 52-235 Wrocław, NIP 894 240 59 65, utraci prawo do odstąpienia od umowy,

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.